(1)
Polukhtovych, T. .; Dzevitska, L. .; Yermakova, N. .; Liashenko , R. .; Dziamko, V. . Preparation of Students for Studying in Crisis Situations. Eduweb 2023, 17, 176-186.