[1]
Polukhtovych, T. , Dzevitska, L. , Yermakova, N. , Liashenko , R. y Dziamko, V. 2023. Preparation of students for studying in crisis situations. Revista Eduweb. 17, 1 (mar. 2023), 176–186. DOI:https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.01.17.